Princip sex

Bredda deltagandet

Deltagande genom aktivt engagemang från alla berörda parter anses avgörande för att bygga social-ekologisk resiliens. Det bidrar till att bygga ökat förtroende och relationer som krävs för att öka legitimiteten av olika slags kunskap och stärka befogenhet i beslutsprocesser.

Huvudbudskap

Brett och välfungerande deltagande kan bygga förtroende och både släppa fram och skapa gemensam förståelse för perspektiv som inte nödvändigtvis kommit fram i mer traditionellt vetenskapliga processer.

Att involvera en mångfald av aktörer i förvaltningen av social-ekologiska system kan öka resiliensen eftersom det stärker legitimiteten i förvaltningsprocesserna, ökar både djupet och bredden av tillgänglig kunskap, och kan vara en hjälp i att identifiera och tolka störningar. Deltagande kan se ut på olika sätt, från att hålla berörda parter informerade till att fullständigt decentralisera makten. Det kan ske i olika – eller alla – stadier av en förvaltningsprocess, även om mångsidigt deltagande kan vara extra användbart i startskedet. Detta eftersom brett deltagande i ett tidigt skede gör det möjligt att inkludera många olika aktörers kunskap när förvaltningens prioritetsordning och behov definieras.

Det finns en rad fördelar med brett och välfungerande deltagande i samverkansprocesser. En informerad och välfungerande grupp har potential att bygga förtroende och gemensam förståelse – båda viktiga beståndsdelar för en samordnad insats. Ett exempel på detta kommer från Australien, där en omfattande samverkans- och rådgivningsprocess för allmänheten initierades för att öka förståelsen för hoten mot det Stora barriärrevet. Genom ökad medvetenhet lyckades processen för offentligt deltagande samla allmänhetens stöd för förbättrad miljöförvaltning. Om många olika människor med många olika bakgrunder och perspektiv deltar, kan perspektiv som inte nödvändigtvis kommer fram genom mer traditionellt vetenskapliga processer synliggöras.

Deltagande kan också stärka länken mellan informationsinsamling och beslutsfattande. I Filippinerna ledde gemensam övervakning av skyddade rev till ökad transparens i beslutsprocesser, vilket i sin tur stärkte relationerna mellan projektets berörda parter. Det förbättrade även omfattningen och validiteten av informationen och hur den användes av lokalbefolkningen i beslutsfattande.

Men deltagande är ingen universallösning, utan måste angripas med eftertanke för att inte skapa sneda maktförhållanden mellan berörda parter. Att vissa deltagare får mer makt eller inflytande i systemet på bekostnad av andra kan resultera i konkurrens och till och med konflikter. Dessutom kan svag samförvaltning, där deltagande för lokala aktörer och resursanvändare innebär lite auktoritet men mycket ansvar, bryta ned resiliensen av social-ekologiska system och de ekosystemtjänster de producerar. Inom chilenskt fiske underminerade till exempel formella regelverk för samförvaltning de tidigare starka och väl fungerande lokala förvaltningsorganen. Syftet med de nya regelverken var att förbättra regeringsmålen för skyddat fiske, men det ledde istället till fler byråkratiska barriärer mellan resursanvändare och resurs. Detta i sin tur försvagade den lokala kapaciteten att snabbt reagera på förändringar i resurstillgångarna.

Hur kan vi bredda deltagandet?

Att skapa en bra samverkansprocess beror på sammanhanget och det kan vara svårt att avgöra vilka som ska delta, och vilka verktyg och metoder som bör användas. Vanliga fallgropar inkluderar att underskatta den tid och de ekonomiska resurser och personalresurser som krävs för framgångsrikt deltagande. Otillräckliga kunskaper i kommunikation och processledning, brister i förtydligandet av regler och roller under deltagandet, och berörda parter som involveras för sent i processen och därmed inte har meningsfull inverkan hör också till de vanligaste svårigheterna. Det finns flera överlappande riktlinjer som kan bidra till bredare deltagande och mer effektiv samverkan:

• Tydliggör era mål och förväntningar med samverkansprocessen

• Involvera rätt aktörer

• Hitta inspirerande och motiverade ledare som kan mobilisera gruppen

• Tillhandhåll resurser för kapacitetsbyggande

• Ta itu med maktfrågor och eventuella konflikter

• Säkra tillräckliga resurser för att möjliggöra effektivt samverkan.