Om oss

Den här hemsidan är baserad på boken Principles for Building resilience: Sustaining Ecosystem Services in Social-Ecological Systems Boken ger en djupgående inblick i befintlig kunskap om resiliens och hur den kan tillämpas i förvaltning av social-ekologiska system och de ekosystemtjänster de tillhandahåller. Författarna presenterar och utvärderar en rad underliggande principer för att bygga resiliens, diskuterar praktisk tillämpning av principerna och föreslår vidare forskningsbehov.

Sammanlagt läggs sju principer fram: bevara mångfald och redundans; förvalta konnektivitet; hantera långsamma variabler och återkopplingsmekanismer; främja förståelsen av adaptiva komplexa system; uppmuntra lärande; bredda deltagandet; och främja polycentriska styrelseformer. Boken riktar sig till alla som är intresserade av resiliensforskning, vare sig det är forskare, lärare, praktiker eller studenter, såväl som andra sektorer och verksamheter inom hållbarhet, naturvård och miljöförvaltning.

Läs mer om boken här: www.cambridge.org/9781107082656

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.Bakom Stockholm Resilience Centre står Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Centret är finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

För att veta mer om resiliensforskning, gå till www.stockholmresilience.su.se